Özgün Araştırma

Gebelerde Preoperatif Anksiyetenin ve Genel Anestezi Uygulamalarının İntraoperatif Farkındalık Üzerine Etkisi

10.4274/haseki.galenos.2018.4480

  • Nilay Nur Gençoğlu
  • Gamze Küçükosman
  • Bengü Gülhan Aydın
  • Dilek Rahşan Okyay
  • Özcan Pişkin
  • Üstün Sezer
  • Mehmet İbrahim Harma
  • Hilal Ayoğlu

Gönderim Tarihi: 05.06.2018 Kabul Tarihi: 23.07.2018 Med Bull Haseki 2019;57(2):114-121

Amaç:

Sezaryen seksiyo olgularında, preoperatif anksiyetenin ve genel anestezi uygulamalarının intraoperatif farkındalık üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Prospektif, randomize çalışmaya 90 gebe dahil edildi. Preoperatif anksiyeteleri, Beck Anksiyete ölçeği ile değerlendirildi. Üç gruba ayrılan olgulara indüksiyonda; propofol 2,5mg/kg (grup P), tiyopental 5mg/kg (grup T) ve ketamin 1mg/kg (grup K) uygulandı. İntraoperatif hemodinamik veriler, izole önkol (İÖK) yanıtları kaydedildi. Postoperatif dönemde Sayısal Ağrı Skoru (NRS), ilk analjezik yapılma zamanı ve Modifiye Brice Skalası (MBS) ile farkındalıkları değerlendirildi.

Bulgular:

Grupların preoperatif anksiyete seviyeleri düşük, demografik verileri benzerdi (p>0,05). İÖK yanıtlarında istatistiksel fark yoktu (p>0,05). Grup T’de tüm zamanlardaki ortalama arter basıncı ve 0. saatteki NRS değerleri diğer gruplardan yüksek (p<0,05), ilk analjezik yapılma zamanı daha erkendi (p<0,05). MBS yanıtları incelendiğinde; grup K’de 12, grup P’de dört, grup T’de üç olguda hatırlama olduğu belirlendi.

Sonuç:

Gebelerdeki anksiyete düzeyleri düşüktü. İndüksiyonda kullanılan ajanların her birinin farkındalık üzerinde üstünlüğü gösterilememiştir

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, bispektral indeks, sezaryen seksiyo, end-tidal sevofluran, farkındalık, izole önkol

Tam Metin (İngilizce)