Özgün Araştırma

Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Hipogamaglobulineminin ve Olumsuz Prognostik Faktörler ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

10.4274/haseki.85057

  • Mesut Ayer
  • Çağan M. Akay
  • Fatma Aylin Ayer
  • Deniz Özmen
  • Tayfun Elibol

Gönderim Tarihi: 08.07.2017 Kabul Tarihi: 24.12.2017 Med Bull Haseki 2018;56(3):181-186

Amaç:

Kronik lenfositik lösemi (KLL) değişik klinik gidiş gösteren heterojen bir hastalıktır. Rai evreleme sistemi 40 yıldan uzun süredir prognozu ve tedavi ihtiyacını belirlemekte kullanılmakla beraber daha fazla prognostik faktöre ihtiyaç vardır. Enfeksiyonların KLL hastalarında önemli etkileri olduğu ve enfeksiyon sıklığındaki artışta hipogamaglobulineminin etkisi olduğu bilinmektedir. Hipogamaglobulineminin şiddeti ile hastalığın evre ve süresi ile ilişkilidir.

Yöntemler:

Ulusal Kanser Enstitüsü Çalışma Grubu kriterlerine göre KLL tanısı almış olan hastaların verileri retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastalar, mutlak lenfosit sayısı, immünoglobulin (Ig) düzeyleri, Rai evresi, organomegali, lenfadenopati durumu, lenfosit sayısı ikiye katlanma zamanı, B semptomlarının varlığı ve tedavi durumuna göre sınıflandırılmıştır.

Bulgular:

Düşük IgA düzeylerinin hastalık yükünü ve aktivitesini gösteren lenfosit sayısı ikiye katlanma zamanı ve splenomegali ile ilişkili olduğunu bulduk. Düşük IgA ve IgM düzeylerine sahip olan hastaların normal Ig düzeylerine sahip olanlara göre daha fazla tedavi aldıklarını saptadık.

Sonuç:

Çalışmamızda, hastalık evresi ile Ig düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulamadık fakat düşük IgA ve IgM düzeyleri ile tedavi ihtiyacı arasında anlamlı bir ilişki saptadık. Bu nedenle, hastaların tedavi ihtiyacını belirlemede basit ve ucuz birer test olan Ig düzeylerinin ölçülmesini ve yakın takibini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, hipogamaglobulinemi, kronik lenfositik lösemi prognoz, immünoglobulinler

Tam Metin (İngilizce)