Özgün Araştırma

Çocuklarda İşeme Bozukluklarında Ürodinamik Çalışmalar Gerçekten Gerekli mi?

10.4274/haseki.70299

  • Seçil Conkar
  • Sevgi Mir

Gönderim Tarihi: 11.06.2017 Kabul Tarihi: 19.01.2018 Med Bull Haseki 2018;56(3):192-196

Amaç:

Ürodinamik inceleme çocuklarda işeme disfonksiyonu tanısı için en güvenilir, aynı zamanda oldukça invazif bir araç olarak kabul edilir. Biz bu çalışmada çocuklarda ürodinamik çalışmanın işeme bozukluğundaki rolünü araştırdık.

Yöntemler:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Kliniği’nde, Mart 2011 ve Mart 2016 tarihleri arasında işeme bozuklukları, sık idrar yapma, enürezis diurna, acil işeme isteği yakınmaları nedeniyle ürodinamik çalışma yapılan 1127 olgunun 897’sinin böbrek mesane ultrasonografileri, fizik muayeneleri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya 277 (%30,8) erkek ve 620 (%69,1) kız olmak üzere ve yaş ortalaması 7,52±2,6 olan 897 ürodinamik çalışma yapılan çocuk alındı. En sık anormallik 630 (%70,2) hastada tespit edilen detrusör instabilitesiydi. Disfonksiyonel işeme 179 (19,9%) olguda tespit edildi. Ürodinamik çalışma 88 olguda (%9,8) normal saptandı.

Sonuç:

Gündüz semptomlarının eşlik ettiği enürezis nokturna, tutma manevraları, işeme sıklığında artış, post-voiding rezidüel volüm detrüsör instabilitesi olan hastalarda yaygın görülen bulgulardı. Buna ek olarak, disfonksiyonel işeme olan olgularda post voiding idrar ve mesane kapasitesinde artış bulundu. Bu bulgulara göre disfonksiyonel işeme bozukluklarının tanısında invazif ürodinamik çalışmalardan önce ultrasonografi, klinik semptomlar, fizik muayene bulguları birinci basamak tanı yöntemleri olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, işeme bozuklukları, detrüsör instabilitesi, dissinerjik işeme, ürodinamik çalışmalar

Tam Metin (İngilizce)