Özgün Araştırma

Plasenta Dekolmanının Risk Faktörleri ve Sonuçları: 53 Olgunun Değerlendirmesi

10.4274/haseki.3999

  • Mehmet Şükrü Budak
  • Mehmet Baki Şentürk
  • Yusuf Çakmak
  • Mesut Polat
  • Ozan Doğan
  • Çiğdem Pulatoğlu

Gönderim Tarihi: 02.12.2017 Kabul Tarihi: 08.01.2018 Med Bull Haseki 2018;56(3):203-208

Amaç:

Bu çalışmanın amacı non-tersiyer bir merkezdeki plasental dekolman olgularını inceleyerek risk faktörleri ile maternal ve perinatal sonuçları araştırmaktır.

Yöntemler:

Retrospektif olarak 53 olgu ile plasental dekolman olmayan 147 olgu incelendi. Yaş, gravida, parite, eşlik eden medikal durumlar (preeklampsi, hipertansiyon, diabetes mellitus), önceki sezaryen öyküsü, proteinüri oranları iki grup arasında karşılaştırıldı. Yine maternal ve perinatal sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı. Multipl regresayon analizi ile risk faktörleri araştırıldı. İstatistiksel olarak p değerinin 0,05 altında olması anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Plasental dekolman olan grupta prematürite, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı, peripartum mortalite ve düşük Apgar skoru oranı daha fazla idi (p<0,05). Yine dekolman olan grupta eski sezaryen oranı, preeklampsi, hastanede yatış süresi, özellikle dissemine intravasküler koagülopati başta olmak üzere komplikasyon oranları, idrarda proteinüri oranı ile transfüzyon oranları daha fazla idi (p<0,05). Eski sezaryen olması, preeklampsi ve ek morbiditenin olması ile proteinüri varlığının preeklampsi riskini artırdığı görüldü (p<0,05).

Sonuç:

Gebeliğin hipertansif hastalıkları ve eski sezaryenlı olmak plasental dekolman riskini artırmaktadır. Plasenta dekolmanı ciddi perinatal ve maternal morbidite ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, morbidite, perinatal morbidite, plasental ablasyon

Tam Metin (İngilizce)