Özgün Araştırma

Rekürren Aftöz Stomatitli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.4274/haseki.3231

  • Filiz Topaloğlu Demir
  • Mustafa Demir
  • Zafer Türkoğlu
  • Nazlı Dizen Namdar

Gönderim Tarihi: 06.04.2016 Kabul Tarihi: 20.04.2016 Med Bull Haseki 2017;55(1):7-14

Amaç:

Rekürren aftöz stomatit (RAS) tanısı ile takibe alınan hastalarda etiyolojide yer alan faktörleri belirlemek ve başta Behçet hastalığı olmak üzere RAS’la ilişkilendirilmiş sistemik hastalıklar açısından hastaları değerlendirmektir.

Yöntemler:

Temmuz 2013 ve Nisan 2015 tarihleri arasında Bartın Devlet Hastanesi Dermatoloji Polikliniği’ne başvuran, RAS tanısı alan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam 123 hasta (86’sı kadın, 37’si erkek, yaş aralığı 8-69) çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 34,5±14,7 idi. En sık minör aft (%68,3) saptandı. Aile öyküsü hastaların %52,8’inde pozitifti. RAS’li hastalarda etiyolojide yer alan tetikleyici faktörler; stres (%54,5), travma (%40,2), gingivit (%29,3), yiyecekler (%9,8), ilaçlar (%5,7), kadın hastalarda menstruasyon (%3,3) ve boğaz enfeksiyonu (%2,4) olarak saptandı. Hastaların %39’unda nütrisyonel eksiklik mevcuttu. RAS’li çocuk hastalar ile erişkin hastaları karşılaştırdığımızda atak sıklığı ve boğaz enfeksiyonu (p=0,029) dışında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gözlenmedi. On dört hastaya (%11,4) Behçet hastalığı tanısı konuldu. Behçet hastalığı tanısı alan hastalar ile diğer RAS’li hastaları kıyasladığımızda, paterji pozitifliği (p<0,001) ve ferritin düzeyleri (p=0,020) arasındaki fark istatiksel açıdan anlamlıydı.

Sonuç:

RAS hastalarını sadece etiyolojik faktörler ve hematinik eksikler açısından değerlendirmek yeterli değildir. Bu hastalar başta Behçet hastalığı başta olmak üzere RAS’nin eşlik ettiği diğer sistemik hastalıklar açısından uzun süre takibe alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aftöz stomatit, oral ülser, Behçet hastaligi

Tam Metin (İngilizce)