Özgün Araştırma

14C Üre Nefes Testi Sonuçları ile Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranları Arasındaki İlişki

10.4274/haseki.74936

  • Ertan Şahin
  • Umut Elboğa

Gönderim Tarihi: 22.06.2017 Kabul Tarihi: 13.10.2017 Med Bull Haseki 2018;56(1):22-27

Amaç:

Nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve trombosit/lenfosit oranı (PLR), çeşitli hastalıklarda enflamatuvar bir belirteç olarak kullanılmaktadır. Buna karşın, Helicobacter pylori tanısında NLR ve PLR’nin kullanılabilirliği ile ilgili çok az veri vardır. Bu çalışmada H. pylori tanısında 14C üre nefes testi (14C-UBT) sonuçları ile NLR ve PLR ​​arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Retrospektif olarak toplam 89 hastanın sonuçları incelendi. 14C-UBT sonuçlarına göre, hastalar H. pylori (+) ve H. pylori (-) olarak iki gruba ayrıldı. İki grup; hemoglobin, beyaz kan hücresi (WBC) sayısı, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, NLR, trombosit sayısı ve PLR’yi içeren hematolojik parametreler yönünden karşılaştırıldı.

Bulgular:

H. pylori (+) hastalarda; toplam WBC sayısı, nötrofil sayısı, NLR ve PLR, kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (tüm bu parametreler için; p<0,001). Alıcı işletim karakteristiği eğrisi analizinde, H. pylori varlığı için NLR ve PLR eşik değerleri sırasıyla, ≥2,39 [duyarlılık: %67,3; özgüllük: %79,4; eğri altında kalan alan (AUC): 0,747 (0,637-0,856) p<0,0001] ve ≥133,3 [duyarlılık: %61,8; özgüllük: %55,9; AUC: 0,572 (0,447-0,697); p<0,05] olarak hesaplandı.

Sonuç:

Bu çalışma, H. pylori pozitifliği ile NLR ve PLR’nin ilişkili olduğunu ve 14C-UBT sonuçlarını desteklemek için bunların ek bir biyolojik belirteç olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: 14C üre nefes testi,nötrofil/lenfosit oranı,trombosit/lenfosit oranı

Tam Metin (İngilizce)