Özgün Araştırma

Hashimoto Tiroiditinde Vitamin D Seviyeleri ile Reseptör Aktivatör Nükleer Kappa-B Ligandı Arasındaki İlişki

10.4274/haseki.21931

  • Hakan Yavuzer
  • Selver Işık
  • Mahir Cengiz
  • İbrahim Murat Bolayırlı
  • Alper Döventaş
  • Deniz Suna Erdinçler

Gönderim Tarihi: 06.04.2017 Kabul Tarihi: 02.05.2017 Med Bull Haseki 2017;55(4):261-268

Amaç

Hashimoto tiroiditli 60 yaş üstü hastalarda vitamin D düzeyi ile osteoklastojenik belirteçlerden osteoprotegerin (OPG) ve reseptör aktivatör nükleer kappa-B ligandı (RANKL) düzeylerinin ilişkisini göstermektir.

Yöntemler

Çalışmaya Mayıs - Ekim 2013 tarihleri arasında, endokrinoloji ve metabolizma ile geriatri bilim dallarına başvuran 49 Hashimoto tiroiditli ve 34 Hashimoto tiroiditi olmayan 83 kadın alındı.

Bulgular

Grupların D vitamini, OPG ve RANKL düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmadı. Hashimoto tiroiditli grupta, D vitamini ile OPG ve RANKL arasında güçlü ilişki bulundu. Bununla birlikte OPG ile RANKL arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Hashimoto tiroiditlilerin 33’ünde otoantikor pozitifliği bulunurken 16’sında otoantikorlar negatifti. Antikor pozitifliği olan grupta, D vitamini, OPG ve RANKL düzeyleri negatif gruba göre anlamlı olarak düşük bulundu.

Sonuç

Hashimoto tiroiditli grup ile kontrol grubu arasında D vitamini, OPG ve RANKL düzeyi açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. Otoantikor pozitifliği olan Hashimoto tiroiditli grupta D vitamini, OPG ve RANKL anlamlı olarak düşük saptanmıştır. Bu zıt yönlü ilişki, otoantikorların otoimmün tiroidite olduğu gibi, osteoklastojenez üzerine de olumsuz etki yaratabileceğini destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Hashimoto tiroiditi,vitamin D,reseptör aktivatör nükleer kappa-B ligandı

Tam Metin (İngilizce)